logo

header_background

Projektovanie technických zariadení budov

V súčasnosti sa žiadna stavba nezaobíde bez riešenia problematiky technického zariadenia budov.

Proces navrhovania, až po proces výstavby stavebného diela sa nezaobíde bez stupňa predprojektovej a projektovej prípravy stavby, o ktorej sa dá povedať, že je jej najdôležitejšou súčasťou a v súčasnosti čoraz viac neoddeliteľne nutnou podmienkou pre zdarné dokončenie stavebného diela, jeho uvedenie do prevádzky a bezporuchového užívania stavby počas jej životnosti.

Kvalitne zhotovený projekt stavby je zárukou bezproblémového priebehu právnych úkonov spojených s výstavbou, získania finančných prostriedkov, ekonomickej efektívnosti výstavby vzhľadom na kvalitu a cenu navrhovaných materiálov i zariadení a v celku sa odzrkadľuje v kvalite prevedenia stavby.

Nevyhnutnou súčasťou kvalitného a komfortného vnútorného prostredia ako aj zaistenia vnútornej pohody v stavebnom diele je správny návrh a detailné riešenie technického zariadenia budovy, zahŕňajúceho správny návrh vykurovania / chladenia, zdravotechnických inštalácií, plynofikácie a v neposlednom rade aj vzduchotechniky.

Našim zameraním je zhotovenie projektovej dokumentácie v odbore technické zariadenia budov v profesiách: vykurovanie, zdravotechnika, plynofikácia, energetická certifikácia budov, ktoré sú podkladom pre kvalitné prevedenie a zdarné dokončenie stavebného diela a všetkých jeho častí týkajúcich sa technického vybavenia.