logo

header_background

Služby

Zabezpečujeme priamu tvorbu projektovej dokumentácie v odbore technické zariadenia budov (TZB) a to od jednoduchých a drobných stavieb, cez rodinné domy, bytové domy, penzióny, hotely, administratívne a obchodné objekty až po priemyselné objekty a haly, so zameraním na nasledujúce profesie:

Našim štandardom je vyhotovenie a expedovanie projektov všetkých profesií prednostne vo farebnom prevedení (farebná tlač projektu). Toto zabezpečuje veľkú prehľadnosť a estetiku projektovej dokumentácie, jednoduchosť čítania projektu aj pre neodborníka a v neposlednom rade vyššiu kvalitu projektu.

Projekt sa vždy odovzdáva v tlačenej forme, resp. pri požiadavke objednávateľa aj v elektronickej forme.

Počet vyhotovených a expedovaných kópií projektovej dokumentácie je štandardne 5 kópií (5 paré), pričom možno pri požiadavke objednávateľa, po dohode dodatočne vyhotoviť ďalšie kópie.

Všetky náležitosti projektovej dokumentácie a jej obsah sú vopred dojednané s objednávateľom projektu.

Projektovú dokumentáciu zhotovujeme pre všetky stupne projektového vyhotovenia podľa náležitostí, ktoré predpisujú príslušné normy a nariadenia platné na danom mieste. Projekty sú expedované podľa príslušného stupňa vyhotovenia v rozsahu potrebnom pre získanie územného rozhodnutia alebo pre splnenie ohlasovacej povinnosti stavebníka a získanie stavebného povolenia, a taktiež realizačné projekty pre bezproblémovú realizáciu stavby.

Projektová dokumentácia je súčasťou architektonického diela a podlieha autorskému zákonu č. 383/1997 Z.z. Prezentované technické výkresy a všetky textové súčasti projektu definujú dielo, alebo jeho časť. Z tohto titulu je projekt duševným majetkom autora a preto používať, rozmnožovať a publikovať ho možno iba so súhlasom autora. Zmeny v projekte je možné vykonať iba s písomným súhlasom autora projektu!